Eskişehir vinç kiralama rehberinde Eskişehir vinç firmalarının bilgileri yer almaktadır. Sepetli vinç, mobil vinç çeşitleri kiralık vinç Eskişehirde.

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

 

1- Amaç ve Kapsam

İş bu bilgilendirme metni, (eskisehirvinc.com.tr) (eskisehirvinc.com.tr olarak ifade edilecektir)’nin “veri sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10uncu maddesi kapsamında, “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

2- Tanımlar

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup aşağıdaki şekildedir. • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

•KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

•Şirket: (eskisehirvinc.com.tr) (bundan böyle ” (eskisehirvinc.com.tr) “, “Şirketimiz” “biz” olarak anılacaktır) (eskisehirvinc.com.tr) web sitesini yöneten tüzel kişiyi ifade eder.

•Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

• İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

• Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

• Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi,

• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,

• Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

• Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

• İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi,

• Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika

 

3- Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ, Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(eskisehirvinc.com.tr) , Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak (eskisehirvinc.com.tr) hakkında bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı : (eskisehirvinc.com.tr)

Mersis Numarası:

Adres: Hoşnudiye, İsmet İnönü-1 Blv No: 61/5, 26130 Tepebaşı/Eskişehir

E-Posta: info@eskisehirvinc.com.tr

Tel: (0222) 220 03 77

 

4- Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

(eskisehirvinc.com.tr) , ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere;

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

• Kişisel verisi işlenen kişilerin haklarının neler olduğu konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. (eskisehirvinc.com.tr) ayrıca veri güvenliğine ilişkin olarak;

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır. (eskisehirvinc.com.tr), kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yaparak elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında kullanmamaktadır.

 

5- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

(eskisehirvinc.com.tr) , kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

• Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,

• İlgili kişilerin (eskisehirvinc.com.tr) ‘dan satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

• Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde mesafeli satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması,

• Hizmet kalitesinin artırılması,

• Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

• Mağaza içi güvenliğin sağlanması, verimliliğin arttırılması,

 

6- Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Kişisel veriler doğrudan ilgili kişinin kendisinden temin edilebileceği gibi, online satış platformları, bayiler, çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

Kişisel veriler; web siteleri, müşteri görüşmeleri, tasarımlar dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

(eskisehirvinc.com.tr) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; şirketimiz, kurumsal web sitemiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, sosyal medya platformları aracılığıyla bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, (eskisehirvinc.com.tr) adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

● Tarayıcı çerezleri kullanılarak,

● Mobil ve Masaüstü tarayıcı bildirimlerini kullanarak,

●Google Analystic servisi kullanılarak,

●Google Adsense kullanılarak,

● İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,

● Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar

● Çalışanlarımız tarafına sunulan bilgiler,

● Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı

 

7- Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik İşlemler

(eskisehirvinc.com.tr) tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

• Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, vb. kimlik bilgileri,

• Adres, telefon, e-posta vb. iletişim bilgileri,

• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgisi,

• Çalışanlarına ait ücret, sosyal güvenlik, banka hesap numarası, ve aile bireyleri hakkında bilgiler,

• Meslek ve eğitim durumu hakkında bilgiler,

 

8- Kişisel Verilerin Güvenliği ve Üçüncü Taraflarla Paylaşımı

(eskisehirvinc.com.tr) , veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

 

9-Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

 

10- Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

11- İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

12- İşlenen Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınızın Kullanım Yolları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak (eskisehirvinc.com.tr) ’a başvurabilir. İlgili kişiler, başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini, veri sorumlusu sıfatıyla (eskisehirvinc.com.tr) ’un (eskisehirvinc.com.tr) adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden veya posta ile ileterek ya da … elektronik posta adresinden bizimle iletişime geçerek başvuru yapabilir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

13- Kullanıcı Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin …. Şirketi ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme” de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’da tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Firma Ünvanı: (eskisehirvinc.com.tr)

Adres: Hoşnudiye, İsmet İnönü-1 Blv No: 61/5, 26130 Tepebaşı/Eskişehir

E-Posta: info@eskisehirvinc.com.tr

Tel: (0222) 220 03 77

Son güncelleme tarihi: 23.08.2022